Prawo gospodarcze i handlowe

Oferta świadczenia usług prawnych skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących aktualnie działalność gospodarczą, jak i osób zamierzających tę działalność rozpocząć. Głównym celem współpracy jest zagwarantowanie kompleksowej obsługi prawnej umożliwiającej klientowi skupienie się na biznesowych aspektach prowadzonej przez niego działalności.

Kancelaria oferuje usługi związane z zagadnieniami prawnymi występującymi w procesie tworzenia przedsiębiorstw, w tym:

 • doradztwo prawne przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej;
 • sporządzanie aktów założycielskich i umów spółek prawa handlowego, statutów izb gospodarczych oraz statutów fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą;
 • pomoc prawną przy podejmowaniu regulowanej działalności gospodarczej (uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji, inne);
 • reprezentację w postępowaniu wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach usług świadczonych na rzecz podmiotów funkcjonujących już na rynku, Kancelaria zapewnia pomoc prawną:

 • w wewnętrznych sprawach klienta:
  • sporządzanie dokumentacji wewnętrznej (regulaminów funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych, regulaminów pracy, ksiąg udziałów, ksiąg akcyjnych, odcinków zbiorowych akcji;
  • pomoc prawna przy odbywaniu posiedzeń organów przedsiębiorstw (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz w formie elektronicznej);
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przez Krajowym Rejestrem Sądowym (zmiany wpisów, zgłaszanie sprawozdań finansowych);
  • reprezentacja w sporach pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikami, a spółką;
  • pomoc prawna przy zmianie firmy lub przy przekształcaniu formy prawnej przedsiębiorstwa.
 • przy podejmowaniu decyzji biznesowych, w odniesieniu do kontrahentów klienta:
  • weryfikacja umów i ofert przed ich zawarciem;
  • pomoc prawna przy transakcjach finansowych (zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie zabezpieczeń, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, sporządzanie weksli, cesje wierzytelności, rozkładanie wierzytelności na raty);
  • windykacja należności;
 • poprzez reprezentację klienta przed sądami powszechnymi, organami administracji i komornikami sądowymi:
  • zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę, sprawach pracowniczych, sporach wynikających z nienależytego wykonania umów;
  • pomoc prawna przy składaniu zamówień publicznych;
  • reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych i upadłościowych.