O kancelarii

Kancelaria została utworzona przez adwokata Łukasza Jakubowskiego w 2013 roku i aktualnie prowadzona jest w formie jednoosobowej praktyki adwokackiej z siedzibą w Krakowie i filią w Myślenicach.

Kierując się dobrem klienta oraz potrzebą zapewnienia najwyższej jakości usług, Kancelaria specjalizuje się w określonych dziedzinach prawa, współpracując jednocześnie z renomowanymi krakowskimi kancelariami adwokackimi w celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym w ich sprawach prywatnych i majątkowych, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Kancelaria dochowuje staranności w zakresie gromadzenia, poszerzania i aktualizacji wiedzy prawniczej w zakresie wszelkich dziedzin prawa wymaganych przy wykonywaniu zawodu adwokata, m.in. zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie samodoskonalenia zawodowego adwokatów.

Jednocześnie, Kancelaria koncentruje swoją działalność na określonych specjalistycznych dziedzinach prawa i usługach z tym związanych, w celu zapewnienia jak najwyższego profesjonalizmu świadczonej pomocy prawnej.

Zakres usług:

Kancelaria świadczy usługi prawnicze dla osób fizycznych i prawnych polegające w szczególności na:

  1. udzielaniu porad  prawnych i sporządzaniu opinii prawnych;
  2. tworzeniu lub opiniowaniu projektów umów handlowych oraz świadczeniu pomocy prawnej przy negocjowaniu i zawieraniu kontraktów;
  3. reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, prokuraturą, policją i organami administracji publicznej, w tym pełnieniu funkcji pełnomocnika w postępowaniu cywilnym oraz obrońcy oskarżonego w procesie karnym i karno-skarbowym , lub obwinionego postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz pełnomocnika osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw;
  4. pomocy prawnej przy zakładaniu przedsiębiorstw (firm indywidualnych, spółek cywilnych, spółek handlowych), a także fundacji i stowarzyszeń, jak również przy sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej osób prawnych oraz prowadzenia zebrań ich organów (zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia, posiedzenia rad nadzorczych, zebrania wspólnot mieszkaniowych);
  5. reprezentowaniu klientów w postępowaniach polubownych w tym postępowaniach pojednawczych i mediacjach (karnych, cywilnych, rodzinnych) w celu umożliwienia dojścia do porozumienia zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych, a także postępowaniach ugodowych i arbitrażowych związanych sporami wynikającymi z różnic w interpretacji zawartych umów handlowych lub wynikającymi niewykonania umów;
  6. pomocy prawnej w windykacji należności, zarówno na etapie postępowania egzekucyjnego, jak i na etapie przed wdaniem się w spór o zapłatę lub w jego toku, w celu ochrony wierzyciela i ewentualnego zabezpieczenia możliwości zaspokojenia wierzytelności z majątku dłużnika.

Usługi świadczone są w indywidualnych sprawach, jak i w ramach stałej obsługi prawnej, zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i bezpośrednio u klienta, na terenie kraju, jak i za granicą. Pomoc prawna świadczona jest za umówionym uprzednio wynagrodzeniem. W stosunku do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej Kancelaria świadczy pomoc prawną z urzędu.

adw. Łukasz Jakubowski

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, w której odbył aplikację adwokacką, a następnie złożył egzamin adwokacki i został wpisany na jej listę adwokatów.

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując ocenę bardzo dobrą z pracy magisterskiej poświęconej problematyce prawa spółek i prawa giełdowego pt. „Nabycie akcji własnych jako metoda obrony przed wrogim przejęciem kontroli kapitałowej nad spółką akcyjną”. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z The Catholic University of Washington Columbus School of Law.

W trakcie studiów był członkiem Sekcji Prawa Podatkowego TBSP UJ oraz laureatem warsztatów i akademii prawa podatkowego organizowanych przez firmy Ernst&Young oraz PricewaterhouseCoopers. Po studiach odbywał staże oraz pracował w renomowanych krakowskich kancelariach, m.in. w Kancelarii Prawnej Budzowska, Fiutowski Radcowie Prawni Sp.p., Kancelarii Adwokackiej SEVEXIM adwokata Krzysztofa Seweryna, Kancelarii Adwokackiej adwokata Romana Gładyszowskiego oraz Kancelarii Adwokackiej adwokata dr Janusza Gładyszowskiego, pod którego patronatem odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Odbył również szkolenia z zakresu mediacji i metod negocjowania umów handlowych, w tym „Negotiation Workshop” organizowaną przez Kancelarię Prawną GESSEL w Warszawie we współpracy ze Szkołą Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prowadzone na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym.