Prawo kontraktowe

Usługi prawne Kancelarii w ramach niniejszej specjalizacji koncentrują się na prawno-techniczno-finansowych aspektach umów zawieranych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

Kancelaria stara się zapewnić swoim klientom sprawne, a zarazem bezpieczne podejmowanie działań handlowych już na etapie wstępnym, tj. przy podejmowaniu decyzji o wyborze kontrahenta, aż do zakończenia współpracy stron oraz ostatecznego rozliczenia transakcji.

Usługi prawne świadczone są na rzecz klientów zamierzających przystąpić do zawarcia kontraktu, jak obejmują pomoc w sprawach związanych z niewłaściwym wykonywania umów, bądź odmiennymi interpretacji stron odnośnie znaczenia postanowień umownych, mając przede wszystkim na celu umożliwienie do rozwiązania konfliktu na drodze polubownej.

Kancelaria oferuje również usługi w zakresie opiniowania aktualnie zawartych umów pod kątem ich wykonywania, zabezpieczenia, możliwości wypowiedzenia lub konieczności wprowadzenia zmian.

Usługi świadczone są w języku polskim, a także w języku angielskim w przypadku kontrahentów zagranicznych i obejmują one w szczególności:

  • sporządzanie opinii w przedmiocie prawnej dopuszczalności oraz bezpieczeństwa prawnego przeprowadzenia planowanej transakcji;
  • analizę obowiązujących przepisów prawa pod kątem przedmiotu transakcji oraz podmiotów planujących zawrzeć umowę (prawo bankowe, prawo IT, prawo transportowe, prawo papierów wartościowych, inne);
  • weryfikację prawną potencjalnego kontrahenta;
  • opracowywanie projektów umów (pomoc przy wyborze rodzaju umowy, w przygotowaniu jej głównych założeń, jak i poszczególnych klauzul umownych);
  • udział w negocjacjach;
  • opiniowanie prawnych zabezpieczeń realizacji transakcji i jej finansowania z uwzględnieniem kosztów związanych z daninami publicznymi;
  • pomoc w sporach wynikłych w trakcie realizacji umowy, reprezentację w postępowaniach polubownych, opracowywanie i opiniowanie projektów ugód i porozumień;

W przypadku konfliktu niedającego rozwiązać się na drodze polubownej, Kancelaria zapewnia reprezentację klienta w sporach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Świadczenie usług, na każdym etapie, odbywa się w ścisłej, bezpośredniej współpracy z klientem, przy zachowaniu całkowitej poufności obejmującej również okres po zakończeniu usługi.