Prawo karne

Obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstw lub obwinionych o popełnienie wykroczeń, jak również reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw należą do najbardziej charakterystycznych usług związanych z wykonywaniem zawodu adwokata.

Świadcząc usługi w tym zakresie Kancelaria oferuje:

  • sporządzanie i opiniowanie pism związanych z powiadamianiem organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • reprezentację osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, bądź osób pokrzywdzonych, na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Policję, Prokuraturę i inne organy ścigania;
  • pełnienie funkcji obrońcy oskarżonego lub obwinionego albo pełnomocnika pokrzywdzonego w procesie karnym, karnym gospodarczym, karnym skarbowym, postępowaniu w sprawie o wykroczenie lub w sprawach nieletnich;
  • reprezentację w postępowaniach mediacyjnych w sprawach karnych;
  • pomoc prawną na etapie postępowania karnego wykonawczego (przerwa w odbywaniu, kary, odroczenie wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary).

Kancelaria koncentruje usługi w zakresie przestępstw komunikacyjnych (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, przywłaszczenie, niszczenie mienia, oszustwo) oraz przestępstw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych dziedzin prawa karnego gospodarczego związanych z:

  • pełnieniem funkcji w organach osób prawnych,
  • fałszowaniem programów komputerowych i licencji, kradzieżą praw autorskich,
  • oszustwami związanymi z transakcjami finansowymi i umowami handlowymi, w tym wiążącymi się z obrotem nieruchomościami.